Produkty kosmetyczne

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie przypomina, że od 1 stycznia 2019 roku ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. z 2013 r. poz. 475 oraz z 2018 poz. 650 i 1669) została zastąpiona Ustawą z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2227).
Założeniami nowej ustawy, które niewątpliwie zasługują na podkreślenie są:

Obowiązek złożenia przez producentów produktów kosmetycznych wniosku o wpis do rejestru zakładów w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności w zakładzie wytwarzającym produkty kosmetyczne. Stosowny wniosek winien być składany w właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (przewidziany 9-miesięczny okres przejściowy);

Obowiązek dostosowania dokumentacji produktów kosmetycznych tzw. „raportów bezpieczeństwa” do wymogów językowych. Część B raportów winna być sporządzana w języku polskim (przewidziany 9-miesięczny okres przejściowy).

 

Utworzenie przez Głównego Inspektora Sanitarnego Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych;

 

Wprowadzenie szczegółowego katalogu administracyjnych kar pieniężnych w przedziale od 10 do 100 tysięcy złotych

 
Niezależnie od ww. ustawy obowiązującym od połowy roku 2013 wspólnotowym aktem prawnym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Rozporządzenie to zawiera VII załączników precyzujących kluczowe kwestie dotyczące:

 

  • Załącznik I – Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego;
  • Załącznik II – Wykaz substancji zakazanych w produktach kosmetycznych;
  • Załącznik III – Wykaz substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń;
  • Załącznik IV – Wykaz barwników dopuszczonych w produktach kosmetycznych;
  • Załącznik V - Wykaz substancji konserwujących dozwolonych w produktach kosmetycznych;
  • Załącznik VI - Wykaz substancji promieniochronnych dozwolonych w produktach kosmetycznych;
  • Załącznik VII – Symbole stosowane na opakowaniu lub pojemniku