Programy prozdrowotne

 

Krajowy program przedszkolnej edukacji antytytoniowej dla dzieci,
ich rodziców i opiekunów pt. „Czyste powietrze wokół nas”

 

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:

 1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 

 

PODSUMOWANIE PROGRAMU 2018/2019
PODSUMOWANIE PROGRAMU 2019/2020

 


 

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”

 

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście  szkodliwości palenia papierosów.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Cele programu:
 • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
 • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:

 • podręcznik dla nauczyciela,
 • zeszyt ćwiczeń dla ucznia,
 • plakaty,
 • ulotkę informacyjną dla rodziców,
 • filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.
PODSUMOWANIE PROGRAMU 2018/2019
PODSUMOWANIE PROGRAMU 2019/2020

 


 

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!”

 

Program edukacyjny „Trzymaj Formę” skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ostatnich klas szkół podstawowych oraz ich rodziców. Odnosi się do promocji racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej. Realizowany jest od września 2006 roku, jako działanie nakierowane na realizację założeń Globalnej Strategii dot. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia WHO oraz wytycznych Unii Europejskiej.

Głównym celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Działania podejmowane podczas realizacji programu zmierzają do zwiększenia świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Celami szczegółowymi programu są:
 • pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i aktywności
  fizycznej dla organizmu człowieka,
 • kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią, jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną,
 • dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów
  spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, która dla młodych ludzi stanowi ciekawe wyzwanie i szanse współpracy z innymi. Udział w programie pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Pozwala wspólnie osiągnąć założony cel, wpływa na proces zdobywanie nowej wiedzy oraz doświadczenia, a także pozwala wykształcić umiejętność radzenia sobie z zagadnieniem problemowym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie programu Trzymaj Formę!.  ZOBACZ

 


 

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

 

Celem głównym programu jest popularyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS, promocja testowania w kierunku HIV, kształtowanie postaw tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS, zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji i edukacji w zakresie Profilaktyki HIV/AIDS.

Realizacją Krajowego Programu kieruje Minister Zdrowia, a koordynatorem jest Krajowe Centrum ds. AIDS, natomiast Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie jest partnerem, który realizuje działania wynikające z Harmonogramu realizacji Krajowego programu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS  opracowanego na lata 2017 – 2021.

 

 


 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

 

 


 

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?

 

Celem programu edukacyjnego jest dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych. W programie udział biorą nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i pielęgniarki szkolne, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień. Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi.Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jest realizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną w całym kraju począwszy od 2013 roku.

PODSUMOWANIE PROGRAMU 2018/2019
PODSUMOWANIE PROGRAMU 2019/2020

 


 

Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych,
w tym nowych narkotyków, pt. „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach

 

Program edukacyjny „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” jest realizowany od listopada 2015 roku przez nauczycieli – wychowawców w ścisłej współpracy z pracownikami promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pionem Prewencji Policji w województwie zachodniopomorskim.

Od września 2017 r. w związku z reformą oświatową głównymi odbiorcami Programu stali się uczniowie klas siódmych szkół podstawowych. W związku z zatruciami, które miały miejsce w czerwcu i lipcu 2018 r. na terenie naszego województwa oraz przygotowaną diagnozą narodziła się potrzeba znowelizowania w/w programu i wprowadzenia treści dotyczących szkodliwości używania alkoholu oraz leków przez młodzież.

Partnerem w realizacji programu  jest Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie, w realizacji Wojewódzkich Przeglądów Artystycznych.

Grupę docelową programu stanowią uczniowie klas V-VII szkoły podstawowej.

Głównym celem programu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności „nowych narkotyków” (środków zastępczych).

Do szczegółowych celów programu należy m. in. kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia oraz rozpoznawania i zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje uzależniające. Program został zaprojektowany do realizacji pierwszorzędowej (uniwersalnej) profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, która skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców o niskim poziomie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Program edukacyjny „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” nie jest „programem o substancjach psychoaktywnych”, lecz programem, który ma zapobiegać ich używaniu. Tym samym jego ideą jest wskazanie uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia.

W ramach programu organizowane są liczne konkursy, przede wszystkim Wojewódzki Przegląd Form Artystycznych.

PODSUMOWANIE PROGRAMU 2018/2019
PODSUMOWANIE PROGRAMU 2019/2020

 


 

Wojewódzki Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy

 

Realizatorem programu  jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie we współpracy z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi w województwie zachodniopomorskim.

Do partnerów programu należą:

 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Oddział w Szczecinie,
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
 • Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie.

Program powstał w 2015 r., początkowo skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat.

W roku szkolnym 2017/2018 narodziła się idea powiększenia grona odbiorców programu o dzieci młodsze, uczęszczające do żłobków.

Cel główny

Kreowanie postaw prozdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej wśród dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz ich rodziców i nauczycieli, kobiet w ciąży i przyszłych rodziców.

Cele szczegółowe
 • kształtowanie właściwych nawyków higienicznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci żłobkowych i przedszkolnych,
 • kształtowanie właściwych nawyków dietetycznych w zakresie zdrowia jamy ustnej u dzieci żłobkowych i przedszkolnych,
 • wprowadzenie i popularyzacja treści prozdrowotnych w zakresie zdrowia jamy ustnej wśród opiekunów w żłobkach/nauczycieli przedszkolnych i rodziców (opiekunów) dzieci,
 • zwiększenie świadomości zdrowotnej przyszłych rodziców, zwłaszcza kobiet w ciąży.
Adresaci:

W grupach żłobkowych program adresowany jest do dzieci w wieku 2-3 lat.

W grupach przedszkolnych program adresowany jest do dzieci w wieku 3-6  lat.

W ramach programu organizowane są liczne konkursy dla dzieci, m.in. Wojewódzki Konkurs Filmowy „Dzieciaki dbają o mleczaki”.

PODSUMOWANIE PROGRAMU 2018/2019
PODSUMOWANIE PROGRAMU 2019/2020

 


 

„Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy, ogólnopolski program edukacyjny
dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

W tym roku przeprowadzana zostanie pilotażowa edycja.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:
 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Dlatego też nagraliśmy dwa webinaria #po1profilaktyka z udziałem eksperta  odpowiednio dla rodziców oraz nauczycieli/opiekunów. Nagrania są dostępne dla wszystkich na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy przedszkolaków do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu. Chcemy, aby w przedszkolach było zdrowo, ekologicznie i przyjaźnie.

O nowościach będziemy Was informować w serwisie społecznościowym Facebook fanpage GIS.

Żródło: Główny Inspektorat Sanitarny

PODSUMOWANIE PROGRAMU 2019/2020
Pliki do pobrania:
Lekcja pokazowa: