Wymagania – nadzór nad jakością wody na pływalniach

 
W dniu 2.12.2015 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), które weszło w życie z dniem 17.12.2015 r.
Zgodnie z zapisem § 8 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią dostosuje się do określonych w nim wymagań w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 2.06.2016 r.
 
Przedmiotowe rozporządzenie określa:
 1. wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (załącznik Nr 1 i Nr 2),
 2. częstotliwość pobierania próbek wody na pływalniach (załącznik Nr 3),
 3. metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda na pływalniach odpowiada wymaganym warunkom (załącznik Nr 4),
 4. sposób informowania ludności o jakości wody na pływalniach (§ 7).
Obowiązki zarządzającego pływalnią

W rozporządzeniu na zarządzającego pływalnią nałożono spełnienie licznych obowiązków. Zarządzający pływalnią dokonuje między innymi:

 1. Oceny jakości wody na pływalniach, w tym wody doprowadzanej na pływalnię w przypadku, jeżeli woda doprowadzana nie pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. Ocena ta dotyczy spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia i jest dokonywana na podstawie:
  • bieżącej obserwacji wody na pływalni, która zawiera udokumentowane spostrzeżenia i podejmowane czynności,
  • systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni,
  • systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, w tym sytuacji wyłączenia z użytkowania zanieczyszczonej niecki, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii, wyników badań przekazywanych w terminie 3 dni roboczych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych w zakresie dot. parametrów określonych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia
 2. Ustalenia „Harmonogramu badań jakości wody” z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym.
 3. Badania jakości wody na pływalni wykonywanymi przez laboratoria, które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym (załącznik Nr 4) w zakresie i z częstotliwością określoną w załączniku Nr 3 do rozporządzenia.

Ponadto na zarządzającego pływalnią został nałożony obowiązek, informowania ludności o jakości wody na pływalniach, w komunikacie umieszczanym na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej  (jeżeli taka strona jest prowadzona).

Powyższy komunikat powinien zawierać informacje o:
 • ostatniej zbiorczej rocznej ocenie, dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego (corocznie dla każdej funkcjonującej pływalni),
 • spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny dokonywanej przez zarządzającego pływalnią,
 • podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Okres ciągłego dokumentowania spełnienia przez wodę na pływalni wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, określonych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia, określa zarządzający pływalnią, przy czym nie może on być krótszy niż 3 lata.

Zadania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Właściwy państwowy inspektor lub wojewódzki inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny poprzez analizę:

 1. parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wyników;
 2. bieżącej obserwacji jakości wody na pływalni, prowadzonej przez zarządzającego pływalnią;
 3. pomiarów automatycznych;
 4. badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, zgodniez określonym zakresem i częstotliwością;
 5. zastosowanych metodyk referencyjnych;
 6. wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przed wydaniem oceny.
Badaniom na pływalni podlega woda:
 • wprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji;
 • w nieckach basenowych z uwzględnieniem brodzików do zabaw dziecięcych;
 • w nieckach basenowych wyposażonych w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny;
 • w nieckach basenowych udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3;
 • w natryskach – przynajmniej z 1 na 10 natrysków;

Ponadto, zarządzający pływalnią dokonuje oceny jakości wody doprowadzanej na pływalnię - jeżeli nie jest ona doprowadzana z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)

Woda na pływalniach powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016)

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego
w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach