Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - WYMAGANIA

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym m.in. zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Jakość wody do spożycia powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 2017, poz. 2294).

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest:

 1. woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach,
 2. woda wykorzystywana przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

 

Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi to jedno z priorytetowych działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym:

 1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach prowadzonego nadzoru nad  jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, kontrolują przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przez:
 • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
 • podmioty dostarczające lub wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę.
 1. Program monitoringu jakości wody obejmuje m. in. ocenę wyników badań jakości wody uzyskanych w ramach:
 • wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
 • wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej przez podmioty wykorzystujące wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę;
 • prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzoru nad jakością wody.
 1. W ramach nadzoru nad jakością wody organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody oraz po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów stwierdzają:
 • przydatność wody do spożycia;
 • przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa;
 • warunkową przydatność wody do spożycia;
 • brak przydatności wody do spożycia;