Wytyczne dotyczące okazjonalnej sprzedaży żywności na imprezach okolicznościowych typu jarmarki, kiermasze szkolne, parafialne itp.

Osoby, które przygotowują, przechowują i podają żywność sporadycznie i na małą skalę np. na jarmarkach szkolnych, kościelnych, wiejskich i w innych sytuacjach, takich jak zorganizowane akcje dobroczynne, gdzie żywność przygotowywana jest „od czasu do czasu” bezwzględnie muszą zapewnić higieniczną sprzedaż:

  • posiadać czystą i kompletną odzież ochronną;
  • w stosownych przypadkach osłonięte włosy;
  • rękawiczki jednorazowego użycia;
  • przechowywać żywność wymagającą warunków chłodniczych w odpowiednich urządzeniach;
  • eksponowaną żywność osłaniać przed zanieczyszczeniem wtórnym i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznym;
  • zapewnić dostęp do toalety oraz wody i środków do dezynfekcji  rąk, sprzętów, powierzchni itp.;
  • zapewnić rozdział środków spożywczych gotowych do spożycia od produktów surowych a więc przestrzegać zasad dobrej praktyki higienicznej, które są podstawą spełniania wymagań higienicznych.
NALEŻY PAMIĘTAĆ !

 

  • Produkty przygotowane w celu sprzedaży w trakcie tego typu imprez muszą być bezpieczne dla zdrowia i życia konsumentów;
  • Odpowiedzialność za ich jakość zdrowotną ponoszą osoby oferujące taką żywność.
Podsumowując...

sprzedawca - producent (nie będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców) żywności na festynach, jarmarkach nie ma obowiązku posiadania dokumentacji lekarskiej, jednakże ponosi on pełną odpowiedzialność za jakość zdrowotną i sensoryczną produkowanego, wprowadzanego do obrotu środka spożywczego.

Działania takie jak okazjonalne przygotowywanie, przechowywanie i podawanie żywności przez prywatne osoby (np. rodziców uczniów, wolontariuszy, parafian) w trakcie imprez tj. jarmarki (święta) kościelne, szkolne nie są objęte zakresem Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30. 04. 2004 r., str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) w sprawie higieny środków spożywczych (załącznik II rozdział VIII ).

Należy jednak rozgraniczyć i podkreślić, że wszelka produkcja i sprzedaż powtarzająca się cyklicznie na imprezach tzw. „masowych” typu: np. jarmarki świąteczne regaty, Dni Morza, na których do obrotu handlowego wprowadzana jest żywność przez producentów/sprzedawców/osoby prywatne niedziałających pod patronatem np. szkoły, parafii, gminy podlega przepisom prawa żywnościowego, wymaga zatwierdzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.