Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WSSE w Szczecinie

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 w związku z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 r. (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powoływane jako RODO informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie / Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7, kontakt: tel. 91 462-40-60 fax: 91 462-46-40, e-mail: szczecin@pis.gov.pl / kancelaria@wsse.szczecin.pl adres skrytki ePUAP: /WSSESZCZECIN/skrytka, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wsse.szczecin.pl oraz pod numerem telefonu: 91 462 40 60 wew. 143, lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1;
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie
  4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917);
  5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
  7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KLAUZULA ZGODY

Złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny i in.) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Spedytorskiej 6/7, 70-632 Szczecin w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie.