BIP GOV
BIP Dział Nadzoru ..ru Sanitarnego Główne Zadania Oddz..Nadzoru Sanitarnego


Główne Zadania Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Agnieszka Grzegorek
telefon kontaktowy: 91 462 40 60 wew. 167
e-mail: nz@wsse.szczecin.pl


Sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ma na celu zapewnienie na etapie planowania zagospodarowania przestrzennego oraz planowania i realizacji inwestycji właściwego stanu sanitarno - zdrowotnego w obiektach, w taki sposób, aby w trakcie eksploatacji obiektów nie powodowały one zagrożenia i uciążliwości dla zdrowia ludzi.

Zadania realizowane przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, w dziedzinie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

1.    Uzgodnienia wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego dotyczącej spełnienia wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących), w sposób inny niż podany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie- § 2 ust. 2 lub ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

2.    Uzgodnienia wskazań ekspertyzy technicznej dotyczącej spełnienia wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie(przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budowli rolniczych), w sposób inny niż podany w tym rozporządzeniu - § 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 81);

3.    Wydawanie opinii w sprawie zmniejszenia wymaganych odległości miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz od granicy z sąsiednią działką (w przypadku przebudowy istniejącej zabudowy)- § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

4.    Uzgodnienia odległości pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych i od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego- § 36 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

5.    Uzgodnienia ekspertyzy technicznej zawierającej wskazania odnośnie odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 50 m3od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi - § 36 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);

6.    Wydawanie zgody w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy w Szczecinie na zastosowanie wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, w pomieszczeniach stałej pracy- § 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

7.    Wydawanie zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi- § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

8.    Wydawanie zgody w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy w Szczecinie na obniżenie poziomu podłogi poniżej terenu urządzonego przy budynku, w pomieszczeniach produkcyjnych i usługowych- § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz § 18 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

9.    Zatwierdzanie projektów ochrony radiologicznej „projekt i opis osłon stałych oraz wentylacji” dla pracowni i gabinetów rentgenowskich - § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi(Dz. U. Nr 180, poz. 1325);

10.    Uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych - art. 32 i 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.);

11.    Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych - art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.);

12.    Wydawanie zgody na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.);

13.    Wydawanie opinii o dopuszczeniu statków do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych, wymaganej przy ubieganiu się o uzyskanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej oraz świadectwa zdolności żeglugowej - art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 34k ust. 1pkt 4 lit. b ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej(j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 z późn. zm.);

14.    Wydawanie opinii na temat ekspertyzy sanitarnej w sprawie możliwości budowy, na terenie zamkniętego składowiska odpadów - § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523);

15.    Wydawanie zgody na lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi - § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739);

16.    Uzgodnienia projektów uchwał sejmiku województwa w sprawie utworzenia strefy przemysłowej - art. 136d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.);

17.    Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - art. 11 pkt 6 lit. m oraz art. 17 pkt 6 lit. a tiret 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.);

18.    Uzgadnianie i opiniowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - art. 48 ust. 1,art. 53,art. 54 ust. 1, w związku z art. 58 ust.1 pkt 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 2,art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2, art. 90 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.);

Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 22214
  • Data opublikowania : 2012-03-28 07:34:35
  • Data ostatniej modyfikacji : 2017-02-15 08:43:14
  • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Marsula Rafał
  • Informację wprowadził : Nikończuk Paweł
  • Odpowiedzialny za treść : Grzegorek Agnieszka
  • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2013

Wersja serwisu 0.1.12, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.