BIP GOV
BIP Wiadomości :: Aktualności Zakażenia szpitalne..iella peumoniae NDM
Lista artykułów

Zakażenia szpitalne w tym klebsiella peumoniae NDM

Ogniska zakażeń szpitalnych w tym zakazeń Klebsiella pneumoniae NDM ( na podstawie oceny sytuacji epidemiologicznej woj. zachodniopomorskiego za 2016rok).

W 2016 roku na terenie woj. zachodniopomorskiego odnotowano 26 ognisk zakażeń szpitalnych tj. sytuacji w których zakażeniu uległy minimum 2 osoby i stwierdzono powiązanie miedzy tymi zakażeniami, natomiast w roku 2016 - 29 ognisk epidemicznych, w których zakażeniu uległo 106 osób tj. o 64 osoby mniej niż w 2015r. Należy podkreślić iż na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpiła poprawa monitoringu i zgłaszalności zakażeń przez szpitale. Obowiązek monitorowania zakażeń szpitalnych wynika wprost z przepisów prawnych tj. ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( tj. Dz.U. 2016 poz.1866 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala ( Dz.U. Nr 294, poz.1741) – analiza raportów rocznych z liczby zgłoszonych patogenów alarmowych będzie przeprowadzona do końca kwietnia 2017r. Obowiązek zgłoszenia ognisk zakażeń szpitalnych do 24 godzin właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych wynika z art. 14 ww. ustawy i dotyczy kierowników podmiotów działalności leczniczej realizujących świadczenia szpitalne. W każdym szpitalu funkcjonuje Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, który każdorazowo
nadzorował działania przeciwepidemiczne w sytuacji wystąpienia ognisk zakażeń szpitalnych oraz wdrażane były stosowne procedury izolacji, pobierano badania bakteriologiczne, prowadzano podwyższony reżim sanitarny w oddziałach objętych ogniskiem uwzględniając zasady izolacji w zależności od drogi transmisji patogenów. Ponadto analizowano dotychczasowe procedury w oddziałach, prowadzono działania edukacyjne i wykonywano kontrolne badania mikrobiologiczne. W każdym zgłoszonym ognisku zakażenia w działaniach przeciwepidemicznych brał udział również właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny analizując tok postępowania zapobiegawczego wdrożonego przez Zespół w szpitalu.

            Na przestrzeni ostatnich lat poprawie uległa, jakość prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych przez Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych, bowiem
w dochodzeniach epidemiologicznych w znacznym odsetku udaje się ustalić prawdopodobne źródło/przyczyny i okoliczności wystąpienia zakażenia. Najczęściej wskazywanym źródłem zakażenia w analizowanych ogniskach byli zakażeni pacjenci, możliwość transmisji przez środowisko szpitalne oraz przez ręce personelu szpitalnego.

W 2016 roku najczęściej występującym czynnikiem etiologicznym w ogniskach epidemicznych były następujące szczepy alarmowe:

·         Klebsiella pneumoniae – 10 ognisk, w tym  ESBL(+) – 7 ognisk, MBL typ NDM(+) - 2 ogniska  oraz ESBL typ MBL(+) - 1 ognisko),

·         Clostridium difficile wytwarzający toksyny A i B (5 ognisk), MRSA (4 ogniska),

·         Pseudomonas aeruginosa oporny na karbapenemy (2 ogniska),

·         wirus grypy AH1N1 (2 ogniska).

Najczęściej występującymi postaciami klinicznymi zakażeń w ogniskach zakażeń w 2016r. były:

·         zapalenia płuc,

·         zakażenia przewodu pokarmowego oraz dolnych dróg oddechowych,

·         posocznica.

Należy przy tym podkreślić iż najwięcej zakażeń zgłaszanych jest z oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, gdzie trafiają pacjenci w stanie zagrożenia życia, z obniżoną odpornością i w stanie ogólnym ciężkim.

Wśród zgłoszonych  ognisk, w dwóch czynnikiem etiologicznym była Klebsiella pneumoniae NDM(ang. New Delhi metallo-beta-lactamase-1) dotychczas nie występująca na terenie województwa ( łącznie w ogniskach zachorowało 5 osób), stąd polecono wszystkim szpitalom wzmożony monitoring oraz restrykcyjne przestrzeganie zasad przeciwepidemicznych w przypadku stwierdzenia zakażenia tym typem patogenu alarmowego.Zobowiązano również szpitale do opracowania procedury postępowania w przypadku stwierdzenia zachorowań sporadycznych oraz ognisk epidemicznych wywołanych przez  Gram ujemne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC, MBL (w tym NDM), OXA-48 oraz zgłaszania każdego przypadku zakażenia bądź nosicielstwa u hospitalizowanych pacjentów.

Wśród wszystkich zgłoszonych w 2016r.przez szpitale patogenów alarmowych zakażenie bakterią Klebsiella pneumoniae NDM stwierdzono w 11 przypadkach(zakażenie stwierdzono u 10 osób, przy czym 1 pacjent był hospitalizowany w 2 szpitalach stąd liczba przypadków zakażeń nie jest równoznaczna z liczbą osób tj. 5 przypadków wystąpiło w 2 ogniskach, a 5 osób- przypadki pojedyncze). Zakażenia tym typem bakterii   wystąpiły na terenie 4 szpitali w województwie.

 W 2017r. szpitale woj. zachodniopomorskiego dotychczas nie zgłosiły zakażeń pałeczką K.pneumoniae NDM.

Po raz pierwszy mechanizm oporności Klebsiella pneumoniaenazwany NDM-1 (ang. New Delhi metallo-beta-lactamase-1) opisano w 2009 roku u pacjenta w Szwecji, który powrócił z podróży do New Delhi .Wyizolowane z moczu bakterie były oporne na prawie wszystkie dostępne antybiotyki. W kolejnych latach  ten sam mechanizm oporności wykryto u szczepów innych gatunków z rodziny Enterobacteriaceae:Escherichia coli także Acinetobacter baumannii i Pseudomonas aeruginosa, co dowodzi łatwego przenoszenia genów kodujących enzymy NDM-1 również międzygatunkowo. Od 2009 roku szczepy NDM-1 wykryto w wielu krajach, także europejskich. Pierwszy przypadek infekcji szczepem E. coliNDM-1 w Polsce opisano w 2014 roku.

Wobec narastającego zagrożenia ze strony wieloopornych pałeczek z rodzaju Klebsiella, Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w podmiotach wykonujących działalność leczniczą szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceaewytwarzających karbapenemazy typu KPC, MBL lub OXA-48. Podkreślone zostało, że nie ma antybiotyków o udowodnionej naukowo skuteczności klinicznej wobec szczepów wytwarzających karbapenemazy i w najbliższych latach nie będą wprowadzane na rynek nowe antybiotyki.

Stąd też istotne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się szczepów wielolekoopornych w tym NDM, ma restrykcyjne przestrzeganie reżimu przeciwepidemicznego zwłaszcza zastosowanie zasad izolacji kontaktowej chorego zakażonego lub skolonizowanego oraz niezwłoczne badania przesiewowe polegające na pobraniu wymazów okołoodbytniczych u pacjentów przebywających na tym samym oddziale co pacjent zakażony lub skolonizowany oraz u personelu opiekującego się pacjentem, a także monitorowanie poprzez badania przesiewowe pacjentów przyjmowanych do szpitala zwłaszcza hospitalizowanych wcześniej w innych szpitalach, w tym ośrodkach gdzie występował problem szczepów NDM.Istotne jest także edukowanie rodziny w zakresie przestrzegania zasad higieny w przypadku nosicielstwa stwierdzonego u pacjenta i dalszego postępowania w warunkach domowych.

Problem epidemiologiczny dot. zakażeń szpitalnych szczepami wielolekoopornymi  zwłaszcza NDM oraz wszelkie działania mające na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się tych szczepów uznaje się  za priorytetowe w walce z zakażeniami szpitalnymi. Poza wdrażaniem reżimu przeciwepidemicznego niezmiernie ważne jest racjonalne wykorzystywanie antybiotyków, aby nie powodować selekcji kolejnych szczepów wieloopornych oraz stosowanie antybiotykoterapii celowanej w terapii.

Informację opracowała Renata Opiela

Powrót do góry strony Ilość wyświetleń: 1400
  • Data opublikowania : 2017-04-05 07:35:48
  • Data ostatniej modyfikacji : 2017-07-19 12:52:30
  • Ostatnia aktualizacja dokonana przez : Marsula Rafał
  • Informację wprowadził : Marsula Rafał
  • Odpowiedzialny za treść : Kapłan Małgorzata
  • Podmiot udostępniający informację : WSSE Szczecin

Pobierz Acrobar Reader https://get.adobe.com/pl/reader/ do prawidłowego odczytywania treści zamieszczonych plików.

Zgodność z rozporządzeniem: W sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Projekt i wykonanie: WSSE Szczecin, Sekcja Informatyki; telefon 91 462 40 60 w 159

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2011-2013

Wersja serwisu 0.1.12, Problemy, uwagi bądź propozycje proszę zgłaszać na adres: wsse.szczecin@pis.gov.pl

X
Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.