ASF – Rekomendowane zasady postępowania w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na grzebowiska zwierząt zarażonych ASF

with Brak komentarzy

Rekomendowane zasady postępowania w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na grzebowiska zwierząt zarażonych ASF

Przy wyborze miejsc przeznaczonych na grzebowiska należy uwzględnić:

 1. Stosowną odległość od zabudowy mieszkaniowej oraz szkół, szpitali, żłobków, przedszkoli oraz innych budynków użyteczności publicznej. Lokalizacja powinna być dostatecznie odległa, ale jednocześnie dość bliska, aby doraźnie w krótkim okresie czasu możliwe było ewentualne unieszkodliwienie dużej ilości martwych zwierząt.
 2. Nieprzepuszczalność podłoża (celem uniknięcia ryzyka przedostania się substancji oraz patogenów zawartych w zwłokach do środowiska wodno-gruntowego).
 3. Bezpieczną odległość od zbiorników wód powierzchniowych oraz cieków wodnych tak, aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie było zlokalizowane na terenach zalewowych, czy terenach zlewni bezpośredniej.
 4. Bezpieczną odległość od ujęć wód podziemnych i powierzchniowych służących do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia tak, aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie miało wpływu na pogorszenie jakości ujmowanej wody.
 5. Bezpieczną odległość od kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli, tak aby unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Lokalizacja miejsc unieszkodliwiania zarażonych martwych zwierząt powinna być zgodna z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przed zatwierdzeniem lokalizacji należy uwzględnić poniższe aspekty:
 1. Wyznaczenie miejsca jako grzebowiska zwierząt powinno nastąpić w ramach współdziałania przedstawicieli gmin, powiatów, powiatowych lekarzy weterynarii, Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.
 2. Miejsce przeznaczone na grzebowiska zwierząt zarażonych ASF powinno posiadać stanowisko:
 • geologa powiatowego w zakresie szczegółowych informacji geologicznych w odniesieniu do danego terenu,
 • powiatowych lekarzy weterynarii w szczególności w zakresie stanowiska w odniesieniu do odległości od miejsc prowadzenia hodowli oraz zabezpieczenia terenu przed dostępem zwierząt wszystkożernych i mięsożernych oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie zagrożeń sanitarnych.

3. Sprawne i szybkie zajęcie stanowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie możliwe będzie po przekazaniu poniższych informacji:

 • współrzędne geograficzne miejsca,
 • dane ewidencyjne,
 • informacje o najbliższej zabudowie mieszkaniowej,
 • rodzaj i przepuszczalność gruntów,
 • odległość od głównych zbiorników wód podziemnych,
 • odległość od ujęć wód podziemnych służących do zaopatrzenia zbiorowego w wodę,
 • odległość od płynących i stojących wód powierzchniowych,
 • informacje o zlokalizowanych w okolicach kąpieliskach i obszarach przeznaczonych do celów rekreacyjnych,
 • informacje o lokalizacji terenów przyrodniczych prawnie chronionych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraża gotowość pomocy merytorycznej w zakresie posiadanych danych oraz wiedzy na temat potencjalnego wpływu lokalizacji grzebowiska na środowisko.

 

Warto zobaczyć: