Zakres uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych do uzgadniania w imieniu państwowego inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 210, poz. 1792):

 

§ 3. 1. Uprawnienie rzeczoznawcy może być przyznane w następujących zakresach:
 1. budownictwo przemysłowe;
 2. budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia;
 3. budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia;
 4. bez ograniczeń.

 

2. Z zastrzeżeniem § 4, zakresy uprawnień, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1.budownictwo przemysłowe: zakłady przemysłowe i usługowe wraz z zakładami pracy chronionej, w tym:

 • zakłady gospodarki rolno-spożywczej i przetwórstwa w tym zakresie,
 • stacje paliw, obiekty obsługi samochodów i transportu,
 • warsztaty produkcyjno-usługowe,
 • obiekty hodowlane oraz związane z obsługą rolnictwa,
 • obiekty weterynaryjne,
 • magazyny i hurtownie,
 • obiekty gospodarki komunalnej, w tym budynki stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
 • stołówki, mieszkania służbowe, pomieszczenia badań lekarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu przemysłowego, z wyłączeniem przychodni lekarskich;

2. budownictwo ogólne bez obiektów ochrony zdrowia:

 • obiekty budownictwa mieszkaniowego, w tym zamieszkania zbiorowego,
 • obiekty użyteczności publicznej określone w przepisach o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów ochrony zdrowia wraz z zespołami obsługi technicznej,
 • pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w tym pomieszczenia badań lekarskich i pielęgniarskich, jeżeli ich funkcja jest związana z funkcją podstawową obiektu użyteczności publicznej, z wyłączeniem przychodni lekarskich,
 • magazyny i hurtownie,
 • zakłady usługowe nieprodukcyjne,
 • obiekty weterynaryjne,
 • domy pomocy społecznej;

3. budownictwo ogólne z obiektami ochrony zdrowia:

 • budownictwo, o którym mowa w pkt 2,
 • zakłady opieki zdrowotnej, w tym żłobki,
 • pomieszczenia, w których wykonywana jest indywidualna, indywidualna specjalistyczna lub grupowa praktyka lekarzy, pielęgniarek lub położnych,
 • sanatoria, zakłady przyrodolecznicze,
 • apteki;

4. bez ograniczeń: budownictwo, o którym mowa w pkt 1 i 3.

§ 4. Uprawnienie rzeczoznawcy nie dotyczy uzgadniania:
 • warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, wskazań lokalizacyjnych oraz lokalizacji autostrad i dróg ekspresowych;
 • wpływu inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi, w szczególności raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i analiz uciążliwości;
 • ujęć do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w szczególności ich lokalizacji i stref ochronnych, oraz stacji uzdatniania wody do picia i dla potrzeb gospodarczych w zakresie technologii, a także operatów wodnoprawnych, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów;
 • rozwiązań gospodarki ściekowej w zakresie technologii oczyszczania ścieków, z wyjątkiem lokalnych urządzeń do ich gromadzenia, osadników gnilnych z drenażem, urządzeń do mechanicznego i chemicznego oczyszczania ścieków na terenach uzbrojonych;
 • zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych usytuowanych na terenach dróg (ulic), z wyjątkiem przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • obiektów budowlanych lub zakładów, które będą wytwarzały promieniowanie niejonizujące - w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem tego promieniowania;
 • obiektów jądrowych i składowisk odpadów promieniotwórczych - w zakresie zabezpieczenia ludzi i środowiska przed wpływem promieniowania jonizującego;
 • obiektów budowlanych dla odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - w zakresie technologii postępowania z odpadami oraz ich wpływu na środowisko i zdrowie ludzi;
 • wyrobów i systemów budowlano-instalacyjnych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie;
 • projektów obiektów budowlanych zalecanych do powtarzania;
 • dokumentacji projektowej wykonanej przez samego rzeczoznawcę;
 • dokumentacji projektowej obiektów uzgadnianych przez Wojskową Inspekcję Sanitarną lub Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.