Odbiór obiektu budowlanego

Odbiór obiektu budowlanego

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić m.in. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Inwestor, jest również zobowiązany zawiadomić m.in. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Podczas kontroli pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawdzają zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Podczas kontroli związanej z odbiorem obiektu inwestor powinien przedstawić następujące dokumenty:

  • projekt budowlany,
  • decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę,
  • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych,
  • wyniki badania wody,
  • protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej/klimatyzacji,
  • opinię o drożności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej,
  • atesty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów.

Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej zastrzega sobie prawo możliwości zobowiązania inwestora do przedstawienia dokumentów innych niż ww. wymienione, jeśli uzna, że są one niezbędne do oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie oceny warunków higieniczno-sanitarnych.

Uwaga:

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest organem właściwym wyłącznie w zakresie higieny radiacyjnej oraz w zakresie warunków dotyczących higieny pracy w zakładach inżynierii genetycznej. W pozostałych przypadkach organem właściwym do odbioru obiektów jest państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny.

WAŻNE !

ODBIÓR OBIEKTU BUDOWLANEGO W STANIE EPIDEMII - czytaj