Informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych i bhp

Każdy wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów powinien zawierać:

 1. Imię, nazwisko, adres, kontakt telefoniczny, formę działalności firmy (s.c., sp. z o.o., s.j., itp.) inwestora i pełnomocnika inwestora (jeśli taki występuje);
 2. Czytelny podpis (odręczny) inwestora lub pełnomocnika inwestora;
 3. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy inwestor działa przez pełnomocnika);
 4. NIP/REGON Inwestora;
 5. Adres obiektu budowlanego, w którym znajdują się lub będą znajdować się wnioskowane pomieszczenia. Dla nowo projektowanych obiektów budowlanych, jeżeli nie ma ustalonego adresu, należy podać numer ewidencyjny działki i nazwę ulicy, przy której będzie budowany dany obiekt budowlany;
 6. Informację czy wnioskowane pomieszczenia będą lub są usytuowane w: istniejącym obiekcie budowlanym, nowo projektowanym obiekcie budowlanym, czy rozbudowywanym, przebudowywanym, adaptowanym, objętym zmianą sposobu użytkowania budynku (należy podać etap inwestycji);
 7. Informację na temat przeznaczenia pomieszczeń będących przedmiotem odstępstwa, tj. rodzaj i zakres prowadzonej działalności: działalność usługowa (np. sklep spożywczy, przemysłowy, salon kosmetyczny, zakład fryzjerski), produkcyjna (np. hala produkcyjna), działalność oświatowa, wychowawcza lub naukowa (np. szkoła, przedszkole), działalność lecznicza (np. gabinet lekarski lub stomatologiczny);
 8. Odpowiednio do rodzaju wymaganej zgody - informację na temat rodzaju występujących czynników uciążliwych lub szkodliwych (jeśli takie występują), zastosowanej wentylacji pomieszczeń, oświetlenia dziennego (stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi), zagłębienia pomieszczeń w stosunku do poziomu terenu urządzonego przy obiekcie budowlanym, przewidywanej wysokości pomieszczenia (w przypadku pomieszczeń o stropie pochyłym należy podać wysokość maksymalną i minimalną oraz średnią pomieszczenia objętego odstępstwem), powierzchni pomieszczenia będącego przedmiotem odstępstwa;
 9. Informację na temat pobytu ludzi w poszczególnych pomieszczeniach objętych odstępstwem:
 • liczba osób (np. klientów),
 • czas ich pobytu/czy jest to pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi *:
  czasowy pobyt - czas przebywania tych samych osób w pomieszczeniu trwa od 2 do 4 godzin w ciągu doby,
  stały pobyt - czas przebywania tych samych osób w pomieszczeniu wynosi powyżej 4 godzin w ciągu doby;
 1. Informację na temat zatrudnienia: właściciel obiektu/pracownik:
 • ilość zatrudnionych osób w danym pomieszczeniu objętym odstępstwem,
 • czas pracy zatrudnionego pracownika w danym pomieszczeniu (poniżej 2 godzin w ciągu doby, od 2 do 4 godzin w ciągu doby, powyżej 4 godzin w ciągu doby);
 1. Rysunki sporządzone w skali zapewniającej ich czytelność (np. 1:50, 1:100):
 • rzut poziomy pomieszczeń z podaniem ich powierzchni, nazewnictwa,
 • przekrój pionowy pomieszczeń z podaniem ich wysokości; w przypadku zagłębienia pomieszczenia, na rysunku przekroju pionowego należy zaznaczyć poziom podłogi pomieszczenia w odniesieniu do poziomu terenu urządzonego przy obiekcie budowlanym;

Na rysunkach należy umieścić metrykę zawierającą nazwę i adres obiektu budowlanego, tytuł i skalę rysunku, imię, nazwisko i podpis autora rysunku;

 1. Uzasadnienie zastosowanych rozwiązań powodujących konieczność odstąpienia od wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w przepisach techniczno-budowlanych i bhp;
W przypadku wniosku o wyrażenie zgody na zlokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku, pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych należy dodatkowo wskazać:

 

 1. Informację na temat rodzaju i zakresu prowadzonej działalności leczniczej;
 2. Informację, czy są to pomieszczenia o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym, czy o funkcjach pomocniczych;
 3. Informację na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym;
 4. Uzasadnienie zastosowanych rozwiązań powodujących konieczność zlokalizowania pomieszczeń poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku;
W przypadku wniosku o wydawanie opinii w sprawie zmniejszenia wymaganych odległości miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz od granicy z sąsiednią działką należy:
 1. Przedłożyć plan zagospodarowania terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczeniem usytuowania projektowanego miejsca na pojemniki i/lub kontenery na odpady stałe, i określeniem jego odległości od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz od granicy z sąsiednimi działkami; na planie zagospodarowania terenu należy umieścić metrykę zawierającą nazwę i adres projektowanego miejsca na pojemniki i/lub kontenery, skalę rysunku, imię, nazwisko i podpis autora planu, a także należy podać numer ewidencyjny działki, na której ma być zlokalizowane miejsce na pojemniki i/lub kontenery;
 2. Wskazać, na czym polega przebudowa istniejącej zabudowy, która stanowi warunek do wydania opinii j/w;
 3. Wykazać, że zachowanie wymaganych odległości nie jest możliwe lub że w budynku nie można wyodrębnić odpowiedniego pomieszczenia na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych;
 4. Podać ogólną charakterystykę miejsca gromadzenia odpadów stałych (utwardzony plac do ustawienia kontenerów albo zadaszona osłona lub pomieszczenie ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi), podać rodzaj i ilość gromadzonych odpadów oraz informację na temat ich segregacji, podać prognozowaną częstotliwość opróżniania kontenerów i/lub pojemników oraz sposób ich mycia i dezynfekcji;
 5. Wskazać rekompensaty zmniejszenia wymaganej odległości planowanego miejsca na pojemniki na odpady stałe od najbliższych okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz od granic z sąsiednimi działkami.
UWAGA

Za czynności wykonywane w związku z wydaniem zgody/opinii jw. pobierana jest opłata, którą ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych.

* Pomieszczenia, w których łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku, nie uważa się za pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i nie wymagają one uzyskania zgody na odstępstwo.