Oferta badań

Klauzula informacyjna

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 w związku z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 r. (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powoływane jako RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie / Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7, kontakt: tel. 91 462-40-60 fax: 91 462-46-40, e-mail: wsse.szczecin@pis.gov.pl / kancelaria@wsse.szczecin.pl adres skrytki ePUAP: /WSSESZCZECIN/skrytka, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wsse.szczecin.pl oraz pod numerem telefonu: 91 462 40 60 wew. 143, lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zlecenia w zakresie badań laboratoryjnych/pomiarów. W przypadku, kiedy wyniki badań wskażą na zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego lub środowiska, zleceniobiorca powiadomi o tym fakcie właściwe organy,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zlecenie wykonania badań laboratoryjnych/pomiarów oraz właściwe przepisy prawne regulujące uprawnienia
  i obowiązki Inspekcji Sanitarnej,
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego / Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:
  - obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  - dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  - przenoszenia danych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.