Oddział Kadr i Szkoleń

Kierownik Oddziału
Kadr i Szkoleń

mgr Wioletta Czaja

tel. 91 462 40 60 wew. 154 lub 126
fax. 91 462 40 60 wew. 154
e-mail: kadry@wsse.szczecin.pl

Do zadań Oddziału Kadr i Szkoleń należy:
 1. wykonywanie czynności związanych z nawiązaniem stosunku pracy i jego ustaniem, rejestracją zatrudnienia;
 2. prowadzenie akt osobowych pracowników Wojewódzkiej Stacji, rejestracja i rozliczanie czasu pracy;
 3. ustalanie prawa pracowników do urlopów, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, dodatków za czynności kontrolne i innych świadczeń pracowniczych;
 4. udzielanie pracownikom niezbędnej pomocy przy przejściu na zaopatrzenie emerytalne i rentowe oraz załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i ich rodzin;
 5. wykonywanie poleceń Dyrektora Wojewódzkiej Stacji dotyczących gospodarowania funduszami płac, przygotowanie materiałów dotyczących naliczenia premii miesięcznych dla pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji,
 6. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
 7. prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń pracowników, w tym:
  • przygotowywanie skierowań na szkolenia i współpraca w tym zakresie z ośrodkami przeprowadzającymi szkolenia,
  • rejestracja odbytych kursów i szkoleń, w tym szkoleń specjalizacyjnych,
  • wydawanie zaświadczeń z odbytych szkoleń i narad dla pracowników stacji sanitarno – epidemiologicznych oraz prowadzenie rejestrów szkoleń ;
 8. prowadzenie działalności socjalnej w zakresie obowiązującym w Wojewódzkiej Stacji, w tym:
  • współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie planowania i wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • prowadzenie dokumentacji świadczeń socjalnych