Sekcja Prawna

Radcy prawni:

 

kontakt tel. 91 462 40 60 w.133

prawnik@wsse.szczecin.pl

 

 

mgr Grażyna Tokarska
mgr Ewa Nowacka - Redlińska

Do zadań Sekcji Prawnej  należy, w szczególności:

 • udzielanie porad i opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,zawieranych umów i innych czynności podejmowanych w ramach działalności Wojewódzkiej Stacji;
 • informowanie Wojewódzkiego Inspektora oraz kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, dotyczącym działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
 • informowanie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uchybieniach w działalności poszczególnych działów Wojewódzkiej Stacji oraz powiatowych stacjach sanitarno – epidemiologicznych w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;
 • opiniowanie projektów decyzji, postanowień i pism procesowych w postępowaniu administracyjnym;
 • opracowywanie pozwów w sprawach cywilnych i innych pism procesowych w prowadzonych postępowaniach cywilnych i karnych;
 • opracowywanie aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Stacji;
 • prowadzenie spraw związanych z rejestracją Wojewódzkiej Stacji w organach do tego powołanych;
 • opiniowanie projektów regulaminów powiatowych stacji sanitarno – epidemiologicznych i projektów zmian do regulaminów, przedkładanych do zatwierdzenia Zachodniopomorskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie;
 • reprezentacja Wojewódzkiej Stacji w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
 • udzielanie informacji o przepisach prawnych organizacjom społecznym i zawodowym działającym w Wojewódzkiej Stacji– na ich wniosek zaakceptowany przez kierownika jednostki;
 • kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej;
 • współpracowanie z radcami prawnymi powiatowych i granicznych stacji sanitarno - epidemiologicznych w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych i innych problemów natury prawnej, związanych z wykonywaniem zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.