Stanowisko ds. BHP

Specjalista ds. BHP i ochrony p.poż.

mgr inż. Aleksandra Szczeblewska-Janulewicz

tel.: 91 462 40 60 wew. 160
fax: 91 462 40 60

Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów  i  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakładzie  pracy  i w każdym innym miejscu jej wykonywania.
 

Do podstawowych zadań służby bhp należy:
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • udział w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
 1. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
 2. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
 3. udzielania pierwszej pomocy.
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.
 • współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • doradztwo w zakresie doboru i rozmieszczenia gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych,
 • nadzorowanie terminów konserwacji i naprawy urządzeń p.poż.,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, także prowadzenie, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących tych wypadków i chorób,
 • dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie zapewniając im możliwość ewakuacji,
 • kontrolowanie stanu przeciwpożarowego oraz przedstawianie propozycji jego zabezpieczenia w Wojewódzkiej Stacji.