Stanowisko Pracy Archiwisty

Archiwista

mgr inż. Bartosz Brysiewicz

tel. 91 462 40 60 wew. 143
fax: 91 462 46 40

Do zadań Stanowiska Pracy Archiwisty należy:

1.Prowadzenie archiwum zakładowego, w tym w szczególności:

  • Przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji
  • Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
  • Porządkowanie przechowywanej dokumentacji,
  • Udostępnianie przechowywanej dokumentacji, wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
  • Przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów,
  • Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
  • Przekazywanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia i nadzorowanie przebiegu procesu utylizacji,
  • Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;

2. Koordynacja czynności kancelaryjnych i sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych w Wojewódzkiej Stacji;
3. Utrzymywanie stałych kontaktów z Archiwum Państwowym w Szczecinie;
4. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym
5. Współpraca z działami, oddziałami, sekcjami i samodzielnymi stanowiskami pracy Wojewódzkiej Stacji w zakresie udzielania wyjaśnień, służących prawidłowemu przygotowaniu dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego;
6. Prowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiej Stacji w zakresie archiwizacji dokumentów.