Oddział Laboratoryjny w Szczecinie

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

w Szczecinie

mgr Anna Ratko

tel. 91 462 40 60 wew 129
ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin

Oddział Laboratoryjny w Szczecinie  jest częścią Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie i wspomaga działalność kontrolną, głównie poprzez wykonywanie badań i pomiarów.

W skład Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinie  wchodzą cztery Laboratoria:

Oddział Laboratoryjny w Szczecinie od  dnia 6 sierpnia 2004r posiada Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie o numerze AB 515  który potwierdza spełnienie przez laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz kompetencji technicznych do wykonywania badań.
Zakresem akredytacji objęte są badania: fizyko - chemiczne i mikrobiologiczne wody, fizyko- chemiczne i mikrobiologiczne środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, mikrobiologii medycznej, czynników występujących na stanowisku pracy oraz  z zakresu higieny radiacyjnej.

Oddział  Laboratoryjny  w Szczecinie nie angażuje się w działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności i  rzetelności. Przestrzega procedur w tym zachowania poufności, ochrony praw własności i praw klienta do składania skarg.

MISJA – do czego zostaliśmy powołani

Misją Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinie jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobieganiu powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych na obszarze województwa zachodniopomorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1989)

WIZJA –kim chcemy być, jakie mamy aspiracje

Laboratorium badawczym świadczącym wysokiej jakości usługi tj. dostarczającym  rzetelnych, wiarygodnych oraz użytecznych dla klientów wyników  badań przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych standardów etycznych .

PRIORYTETY STRATEGICZNE – w jaki sposób wypełnimy misję?            
  • Posiadamy  kompetentny, dysponujący specjalistyczną wiedzą personel;
  • Dysponujemy odpowiednią do wykonywanych badań i pomiarów bazą laboratoryjną;
  • Dostosowujemy zakres wykonywanych badań do wymagań aktualnych aktów prawnych i wymagań kienta;
  • Uczestniczymy  w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych;
  • Poddajemy się ocenom  organizacji zewnętrznych.