Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za wykonywane badania jest Kierownik Laboratorium:

Danuta Kuchta

telefon  91 462 40 60  w. 140
fax. 91 462 40 60 w.131

 

W skład Laboratorium Badań Środowiskowych i Radiacyjnych wchodzą trzy obszary w których wykonywane są badania radiacyjne, pomiary środowiska pracy i badania z zakresu higieny komunalnej (w tym fizykochemiczne badanie wody):

 • Obszar Środowiska Pracy
 • Obszar Higieny Komunalnej
 • Obszar Badań Radiadyjnych

 

Obszar Środowiska Pracy   tel. 91 462 40 60  w. 146

Pomiary i badania czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy:

 • oznaczanie stężeń substancji chemicznych występujących podczas różnych procesów technologicznych : aceton, benzen, benzyna ekstrakcyjna, butan-1-ol, 2-butoksyetanol,  etanol, 2-etoksyetanol, etylobenzen, heksan, ksylen – mieszanina  izomerów (1,2-, 1,3-1,4-), 2-metylopentan, 3-metylopentan, 2-metylopropan-1-ol, octan 2-butoksyetylu, octan butylu, octan 2-etoksyetylu, octan etylu, pentan, propan 2-ol, styren, tetrachloroeten, toluen, trichloroeten, trimetylobenzen – mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-), formaldehyd, amoniak, tlenek azotu, ditlenek węgla, tlenek węgla, mangan, tlenki żelaza;
 • oznaczanie stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego powstałego w  efekcie wykonywanej pracy wraz z oznaczeniem w nim zawartości wolnej krystalicznej krzemionki;
 • określanie poziomu narażenia na hałas w procesie wykonywanej pracy: w zakresie słyszalnym (16 – 16000Hz);
 • określanie poziomu narażenia na drgania mechaniczne oddziałujące ogólnie na cały organizm człowieka w efekcie wykonywanej pracy;
 • określanie poziomu narażenia na drgania mechaniczne miejscowo oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne w efekcie wykonywanej pracy;
 • pomiary mikroklimatu gorącego, zimnego i umiarkowanego;
 • pomiary natężenia oświetlenia i równomierności oświetlenia;
 • pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej;
 • pomiary hałasu na statkach śródlądowych, zgodnie z wymaganiami polskiego rejestru statków;
 • pomiary hałasu komunalnego;
 • pomiary hałasu w pasmach częstotliwościowych.

 

Obszar Higieny Komunalnej    tel.  91 462 40 60  w. 142

Badania fizykochemiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wód mineralnych, wód stołowych i wód powierzchniowych w zakresie:

 • mętność, barwa, zapach, odczyn, przewodność właściwa, twardość, zasadowość, chlorki, utlenialność, jon amonowy, azotyny, azotany, azot ogólny, fluorki, fosforany, siarczany, fosfor ogólny, fenole, żelazo, mangan, glin, BZT5, ChZT met. dwuchromianową, cyjanki, pestycydy chloroorganiczne, wapń, magnez;
 • metale – cynk, miedź, ołów, kadm, chrom, nikiel, arsen, rtęć, sód, potas, antymon, selen, srebro – metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej;
 • bor – metodą kolorymetryczną;
 • chloryny, chlorany, bromiany – metodą chromatografii jonowej;
 • benzo(a)piren, ΣWWA – metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
 • lotne węglowodory chlorowane (chloroform, bromodichlorometan, dibromochlorometan, bromoform, ∑THM,  1,2-dichloroetan, trichloroeten, tetrachloroeten, tetrachlorometan, ∑trichloroetenu i tetrachloroetenu) – metodą chromatografii gazowej.

Badania szkodliwych związków dla zdrowia emitowanych przez materiały budowlane i elementy wyposażenia wnętrz w zakresie :

 • benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny, octan butylu, octan etylu, butanol – metodą chromatografii gazowej;
 • formaldehyd – metodą spektrofotometryczną;
 • rtęć – metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej;

Zanieczyszczenia gazami powstającymi w wyniku spalania paliw stałych (węgiel, koks) i ciekłych (propan, butan):

 • tlenek węgla, dwutlenek węgla - miernikami elektronicznymi

 

Obszar Badań Radiadyjnych     tel. 91 462 40 60  w. 141

Pomiary mocy dawki i dawki promieniowania jonizującego (rentgenowskiego):

Wobszarze badań radiacyjnych wykonują pomiary mocy dawki i dawki promieniowania jonizującego w pracowniach i gabinetach rtg. Celem pomiarów jest zweryfikowanie skuteczności zastosowanych osłon (ścian, stropów, drzwi, okien) jak również pomiary na stanowiskach pracy. Na podstawie pomiarów dokonuje się oceny narażenia na promieniowanie jonizujące osób zatrudnionych w pracowniach rtg jak i osób z otoczenia.
Pracownicy wykonują również pomiary wokół niemedycznych urządzeń emitujących promieniowanie rentgenowskie takich jak: urządzenia do kontroli przesyłek listowych, bagażu czy dużych ładunków.

Testy aparatów rentgenowskich do zdjęć wewnątrzustnych.

Wykonywane są testy eksploatacyjne specjalistyczne stomatologicznych aparatów rentgenowskich do zdjęć wewnątrzustnych zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1015).

Testy aparatów rentgenowskich do radiografii ogólnej.

Wykonywane są testy eksploatacyjne specjalistyczne aparatów rentgenowskich do radiografii ogólnej, warunków oceny zdjęć rentgenowskich, procesu wywoływania oraz ciemni rentgenowskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1015).

Natężenie pól elektromagnetycznych

Pracownicy obszaru badań radiacyjnych wykonują pomiary natężenia pól elektromagnetycznych w bardzo szerokim zakresie częstotliwości od 30 Hz do 38 GHz. Pomiary są wykonywane wokół linii wysokiego napięcia, transformatorów, urządzeń medycznych niskiej i wysokiej częstotliwości, urządzeń przemysłowych niskiej i wysokiej częstotliwości, urządzeń nadawczych radiowych i telekomunikacyjnych. Pomiary wykonywane są w środowisku, środowisku komunalnym jak również w środowisku pracy. W przypadku pomiarów w środowisku pracy zespół pomiarowy wyznacza dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, strefy ochronne wokół urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, dokonuje oceny narażenia pracowników oraz wyznacza czasy dopuszczalne przebywania na stanowiskach pracy.

Cez 137

W laboratorium wykonywane są badania cezu 137 metodą spektrometryczną w środkach spożywczych, paszach i w wodzie. Pomiar cezu 137 odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki harmonogramu poboru próbek do badań radiologicznych jak i na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących monitoringu żywności. Badania cezu 137 są również wykonywane dla klientów z zewnątrz.

Wykaz metod badawczych: