Oddział Laboratoryjny w Szczecinku

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

w Szczecinku

mgr Małgorzata Niestój

tel. 94 374 05 59, wew. 213 lub bezpośredni 94 365 82 13
e-mail: m.niestoj@wsse.szczecin.pl
ul. Juliana Ordona 22
78-400 Szczecinek

Oddział Laboratoryjny w Szczecinku jest jednym z elementów służących działalności Inspekcji Sanitarnej na terenie miasta i powiatu Szczecinek.

W strukturze organizacyjnej Oddziału Laboratoryjnego wyodrębniono 3 Laboratoria:
Podstawowym zadaniem Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinku jest realizacja zamierzeń z   zakresu ochrony zdrowia publicznego poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych, mających na celu:
  • ochronę zdrowia i życia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiskowych,
  • zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i  zawodowych na obszarze działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku i powiatów szczecineckiego, świdwińskiego, wałeckiego i drawskiego zgodnie z Ustawą z dnia 14  marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 59)

Udokumentowany, wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania zapewnia osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości wykonywanych badań, które spełniają oczekiwania klientów oraz gwarantuje spełnienie wymagań  określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, wymagań zawartych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji a także gwarantuje, że laboratorium posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań. W pracy koncentrujemy się na wysokiej jakości świadczonych usług. Mamy świadomość, że gwarancją sukcesu jest satysfakcja naszych klientów. Wszystkie nasze działania zmierzają, do spełnienia oczekiwań i wymagań klientów w oferowanym zakresie badań laboratoryjnych.

 

Oddziały Laboratoryjne w Szczecinie, Koszalinie, Kamieniu Pomorskim i Szczecinku informują, że:

Próbki kału do diagnostyki bakteriologicznej w tym trzykrotne badanie kału od osób zdrowych będą przyjmowane do dnia 18 grudnia 2019 r.

Przyjmowanie próbek kału rozpocznie się dnia 07 stycznia 2020 r.

Oddział Laboratoryjny w Szczecinie informuje, że:

Próbki kału do diagnostyki parazytologicznej nie będą przyjmowane do badań w dniu 24 i 31 grudnia 2019 r. W dniach 23 i 27 grudnia 2019 r. próbki będą przyjmowane do godziny 09.30.