Laboratorium Szkodliwości Fizyko-Chemicznych

Osobą odpowiedzialną za obszar badań jest mgr inż. Agnieszka Gajda – starszy asystent

 

W Laboratorium Szkodliwości Fizyko-Chemicznych wykonywane są następujące badania:

w zakresie środowiska pracy:

 • Pomiary hałasu w środowisku pracy;
 • Pomiary drgań działających na organizm człowieka przez kończyny górne;
 • Pomiary drgań o działaniu ogólnym;
 • Pomiary środowiska termicznego (mikroklimatu) zimnego, gorącego, umiarkowanego;
 • Oznaczanie frakcji wdychalnej i/lub respirabilnej pyłu na stanowiskach pracy metodą filtracyjno-wagową;
 • Oznaczanie tlenku węgla, ditlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu, amoniaku, siarkowodoru miernikami o krótkim czasie odczytu;
 • Pomiar oświetlenia światłem elektrycznym;
 • Pobieranie próbek powietrza;
 • Oznaczanie krystalicznej krzemionki, metali ciężkich, rozpuszczalników organicznych we współpracy z laboratoriami akredytowanymi;
 • Dobór ochronników słuchu metodą pasm oktawowowych;
 • Pomiary skuteczności wentylacji;

w zakresie chemii wody:

 • Oznaczanie mętności wody;
 • Oznaczanie barwy wody;
 • Oznaczanie zapachu i smaku w wodzie;
 • Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej wody;
 • Oznaczanie pH wody metodą potencjometryczną;
 • Oznaczanie twardości w wodzie metodą miareczkową;
 • Oznaczanie indeksu nadmanganianowego (utlenialności) wody;
 • Oznaczanie jonu amonowego w wodzie metodą spektrofotometryczną;
 • Oznaczanie azotynów w wodzie metodą spektrofotometryczną;
 • Oznaczanie azotanów w wodzie metodą spektrofotometryczną;
 • Oznaczanie żelaza ogólnego w wodzie metodą spektrofotometryczną;
 • Oznaczanie manganu w wodzie metodą spektrofotometryczną;
 • Oznaczanie chloru wolnego w wodzie metodą kolorymetryczną;
 • Oznaczanie chloru związanego w wodzie metodą kolorymetryczną;
 • Oznaczanie chlorków w wodzie metodą miareczkową.

w zakresie ochrony powietrza:

 • Oznaczanie formaldehydu (aldehydu mrówkowego) w powietrzu atmosferycznym metodą z kwasem chromotropowym;

w zakresie chemii żywności:

 • Wykrywanie obecności szkodników i ich pozostałości