Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

mgr inż. Małgorzata Trocha

tel. /fax. 91 462-40-60 wew. 157
e-mail: jakosc@wsse.szczecin.pl

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej , Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
  • higieny środowiska,
  • higieny pracy w zakładach pracy,
  • higieny radiacyjnej,
  • higieny procesów nauczania i wychowania,
  • higieny wypoczynku i rekreacji,
  • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Bezstronność, niezależność, rzetelność w swoich działaniach Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie gwarantuje dzięki wdrożeniu :
  • Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”
  • Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007/AC:2007 „ Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Ocena funkcjonowania oraz doskonalenia Systemów Zarządzania w WSSE w Szczecinie, przeprowadzana jest systematycznie poprzez niezależne i udokumentowane audity wewnętrzne. Praca nad systemami jakości to duży wysiłek organizacyjny, czasowy i finansowy. Trud włożony przez wszystkich pracowników w procesie kompleksowego kształtowania jakości, przyniesie konkretne, wymierne efekty dla Klienta.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie  posiada opracowaną i wdrożoną Politykę Jakości, Księgę Jakości, Procedury Ogólne oraz Procedury Kontrolne wprowadzone zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego.
Nadzór nad systemem zarządzania jakością w Wojewódzkiej Stacji w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17020:2012  „Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję” sprawuje Główny Specjalista ds. Systemu Jakości.