Oddział Epidemiologii

Kierownik Oddziału
Epidemiologii

mgr Renata Opiela

tel. 91 46 24 060 w. 109,
tel: 91 46 24 796
e-mail: epidemiologia@wsse.szczecin.pl

 

Oddział Epidemiologii realizuje zadania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób, a w szczególności:
 • Weryfikuje rejestrowane zachorowania na choroby zakaźne w oparciu o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10),
 • Analizuje i ocenia sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych,
 • Prowadzi nadzór merytoryczny nad  dochodzeniami w ogniskach chorób zakaźnych,
 • Prowadzi nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą w systemie SENTINEL,
 • Rejestruje, opracowuje i analizuje ogniska zbiorowych zatruć pokarmowych,
 • Opracowuje informacje na temat  chorób szerzących się epidemicznie, dokonuje analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze województwa,
 • Tworzy  procedury postępowania na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych,
 • Sprawuje bieżący nadzór, ocenia działania mające na celu wczesne wykrycie i likwidację ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych,
 • Sprawuje ciągły nadzór mający na celu wczesne wykrycie i likwidację skutków użycia broni biologicznej,
 • Podejmuje działania związane z systemem wczesnego ostrzegania przed  zagrożeniami oraz atakami biologicznymi (RAS-BICHAT),
 • Opracowuje i  ocenia stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej,
 • Sprawuje nadzór nad zakażeniami zakładowymi i drobnoustrojami alarmowymi,
 • Sporządza miesięczne raporty o zgonach i podejrzeniach zgonów z powodu chorób zakaźnych,
 • Sporządza raporty (miesięczne, kwartalne, roczne) o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na wybrane choroby zakaźne,
 • Sprawuje nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych na terenie województwa oraz przeprowadza analizy w tym zakresie.