Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Kierownik Oddziału
Higieny Dzieci i Młodzieży

Anna Pielech - Gołąb

tel. 91 462 40 60 wew. 149
e-mail: hdim@wsse.szczecin.pl

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży zajmuje się realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego w szczególności:
 • realizuje politykę jakości obowiązującą w pionie Higieny Dzieci i Młodzieży  Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie woj. zachodniopomorskiego,
 • koordynuje prowadzony przez pion Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych nadzór nad warunkami higieny w szkołach i placówkach   w zakresie:
  • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i  placówkach oświatowo – wychowawczych, oraz ośrodkach wypoczynku i rekreacji, higieny procesów nauczania i wychowania,
  • warunków przechowywania oraz stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach, klaso-pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych, 
  • oceny warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach, 
  • oceny dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów,
 • pełni nadzór merytoryczny nad prawidłowym dokumentowaniem ustaleń kontroli oraz prowadzonym  postępowaniem administracyjno – egzekucyjnym, 
 • pełni nadzór nad warunkami higieniczno – sanitarnymi w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych opiekuńczych, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży dla których powiat jest organem założycielskim lub prowadzącym lub w których powiat jest podmiotem dominującym,
 • prowadzi postępowanie administracyjne wynikające ze sprawowanego w I instancji nadzoru w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych, wypoczynku i rekreacji,
 • rozpatruje w II instancji zażalenia i odwołania od prowadzonego przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych postępowania administracyjno – egzekucyjnego w stosunku do szkół i placówek,
 • rozpatruje i przekazuje właściwemu organowi skargi i wnioski dotyczące działalności PSSE w zakresie higieny dzieci i młodzieży,
 • przyjmuje i przekazuje  właściwemu organowi zgłaszane interwencje,
 • organizuje i przeprowadza narady, szkolenia, konsultacje i instruktaże dla pracowników pionu Higieny Dzieci i Młodzieży,
 • opracowuje informacje, wykazy, analizy, sprawozdania z: prowadzonego przez PSSE i WSSE nadzoru nad szkołami i placówkami oraz dokonuje oceny w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego szkół i placówek oświatowo-wychowawczych województwa zachodniopomorskiego, 
 • współpracuje z dyrektorami szkół i placówek oraz organami prowadzącymi, jednostkami administracji zespolonej, samorządem województwa, innymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami, w zakresie poprawy warunków środowiska fizycznego szkół i placówek,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi WSSE.