Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

Kierownik Oddziału
Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Anna Pielech - Gołąb

tel. 91 462 40 60 wew. 149
e-mail: hdim@wsse.szczecin.pl

 

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży zajmuje się realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego w szczególności:
 • realizuje politykę jakości obowiązującą w pionie Higieny Dzieci i Młodzieży  Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie woj. zachodniopomorskiego,
 • koordynuje prowadzony przez pion Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowych Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych nadzór nad warunkami higieny w szkołach
  i placówkach   w zakresie:

  • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i  placówkach oświatowo – wychowawczych, oraz ośrodkach wypoczynku
   i rekreacji, higieny procesów nauczania i wychowania,
  • warunków przechowywania oraz stosowania niebezpiecznych substancji
   i preparatów chemicznych w pracowniach, klaso-pracowniach, laboratoriach
   i warsztatach szkolnych,
  • oceny warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach,
  • oceny dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów,
 • pełni nadzór merytoryczny nad prawidłowym dokumentowaniem ustaleń kontroli oraz prowadzonym  postępowaniem administracyjno – egzekucyjnym,
 • rozpatruje w II instancji zażalenia i odwołania od prowadzonego przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych postępowania administracyjno – egzekucyjnego
  w stosunku do szkół i placówek,
 • rozpatruje i przekazuje właściwemu organowi skargi i wnioski dotyczące działalności PSSE w zakresie higieny dzieci i młodzieży,
 • przyjmuje i przekazuje  właściwemu organowi zgłaszane interwencje,
 • organizuje i przeprowadza narady, szkolenia, konsultacje i instruktaże dla pracowników pionu Higieny Dzieci i Młodzieży,
 • opracowuje informacje, wykazy, analizy, sprawozdania z: prowadzonego przez PSSE
  i WSSE nadzoru nad szkołami i placówkami oraz dokonuje oceny w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego szkół i placówek oświatowo-wychowawczych województwa zachodniopomorskiego,
 • współpracuje z dyrektorami szkół i placówek oraz organami prowadzącymi, jednostkami administracji zespolonej, samorządem województwa, innymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami, w zakresie poprawy warunków środowiska fizycznego szkół i placówek,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi WSSE.