Oddział Higieny Komunalnej

Kierownik Oddziału
Higieny Komunalnej

mgr inż. Henryka Polak

tel. 91 462 40 60  w. 163
fax. 91 462 40 60 w.153
e-mail: hk@wsse.szczecin.pl

Oddział Higieny Komunalnej koordynuje na poziomie powiatów i prowadzi na szczeblu województwa Monitoring Jakości Sanitarnej Wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej, wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz wody w basenach kąpielowych.

W całokształcie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzony jest zintegrowany nadzór sanitarny w odniesieniu do urządzeń służących do produkcji i zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (wodociągi, studnie, zbiorniki, cysterny), ciepłej wody użytkowej w zakresie badań w kierunku Legionella sp., wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz wody z basenów kąpielowych.

Podstawowym celem prowadzonego zintegrowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody jest zapewnienie wody o odpowiedniej jakości zdrowotnej jej konsumentom i użytkownikom.

Ponadto Oddział Higieny Komunalnej dokonuje oceny stanu sanitarnego tras, miejscowości i obiektów przed i w sezonie turystycznym, oceny stanu sanitarno – technicznego obiektów użyteczności publicznej, oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz opracowuje i przekazuje dane statystyczne dotyczące działalności nadzorowej.

Do zadań Oddziału Higieny Komunalnej należy m. in. nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi obiektów użyteczności publicznej, miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji oraz nadzór nad jakością zdrowotną wody, a w szczególności:
 1. Merytoryczny nadzór nad pracą powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej:
 • urządzeniami wodociągowymi;
 • basenami kąpielowymi;
 • kąpieliskami;
 • zakładami służby zdrowia;
 • domami pomocy społecznej;
 • zakładami fryzjerskimi, kosmetycznymi, tatuażu i odnowy biologicznej;
 • dworcami autobusowymi, dworcami i stacjami kolejowymi;
 • przystaniami statków i promów pasażerskich w żegludze śródlądowej;
 • przystaniami promów morskich i morskich statków pasażerskich;
 • przystaniami jednostek pływających, rekreacyjnych i sportowych;
 • środkami transportu komunikacji publicznej;
 • obiektami turystyczno-wypoczynkowymi;
 • hotelami, motelami, pensjonatami, domami wycieczkowymi, campingami, polami biwakowymi, schroniskami i innymi obiektami w których świadczące  są usługi hotelarskie;
 • ustępami publicznymi i ogólnodostępnymi;
 • noclegowniami;
 • innymi obiektami użyteczności publicznej;
 1. Merytoryczny nadzór nad pracą powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie monitoringu jakości zdrowotnej wody:
 • przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 • w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
 • na pływalniach i innych obiektach wyposażonych w niecki basenowe;
 • ciepłej (obecności bakterii z rodzaju Legionella)
 1. Merytoryczny nadzór nad pracą powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie wydawania pozwoleń na przeprowadzenie ekshumacji oraz przewóz zwłok i szczątków;
 2. Opracowanie ocen, informacji i analiz środowiskowych oraz udział w pracach problemowych i badaniach na potrzeby województwa, instytucji naukowych i innych;
 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
 4. Współpraca z innymi inspekcjami, administracją rządową i samorządową.