Oddział Higieny Komunalnej

Kierownik Oddziału
Higieny Komunalnej

inż. Henryka Polak

telefon kontaktowy: 91 462 40 60  w. 163
fax. 91 462 40 60 w.153
e-mail: h.polak@wsse.szczecin.pl

Oddział Higieny Komunalnej koordynuje na poziomie powiatów i prowadzi na szczeblu województwa Monitoring Jakości Sanitarnej Wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej, wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli oraz wody w basenach kąpielowych.

W całokształcie działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzony jest zintegrowany nadzór sanitarny w odniesieniu do urządzeń służących do produkcji i zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (wodociągi, studnie, zbiorniki, cysterny), ciepłej wody użytkowej w zakresie badań w kierunku Legionella sp., wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz wody z basenów kąpielowych.

Podstawowym celem prowadzonego zintegrowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody jest zapewnienie wody o odpowiedniej jakości zdrowotnej jej konsumentom i użytkownikom.

Ponadto Oddział Higieny Komunalnej dokonuje oceny stanu sanitarnego tras, miejscowości i obiektów przed i w sezonie turystycznym, oceny stanu sanitarno – technicznego obiektów użyteczności publicznej, oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz opracowuje i przekazuje dane statystyczne dotyczące działalności nadzorowej.

Do zadań Oddziału Higieny Komunalnej należy sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji, a w szczególności:
 1. merytoryczny nadzór nad pracą powiatowych i granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej oraz monitoringiem jakości wody:
  • urządzeniami wodociągowymi;
  • basenami kąpielowymi;
  • kąpieliskami;
  • zakładami służby zdrowia;
  • domami pomocy społecznej;
  • zakładami fryzjerskimi, kosmetycznymi, tatuażu i odnowy biologicznej;
  • dworcami autobusowymi, dworcami i stacjami kolejowymi;
  • przystaniami statków i promów pasażerskich w żegludze śródlądowej;
  • przystaniami promów morskich i morskich statków pasażerskich;
  • przystaniami jednostek pływających, rekreacyjnych i sportowych;
  • środkami transportu komunikacji publicznej;
  • portami lotniczymi;
  • przejściami granicznymi;
  • obiektami turystyczno-wypoczynkowymi;
  • hotelami, motelami, pensjonatami, domami wycieczkowymi, campingami, polami biwakowymi, schroniskami i innymi obiektami w których świadczące  są usługi hotelarskie;
  • ustępami publicznymi i ogólnodostępnymi;
  • noclegowniami;
  • innymi obiektami użyteczności publicznej;
 2. opracowanie ocen, informacji i analiz środowiskowych oraz udział w pracach problemowych i badaniach na potrzeby województwa, instytucji naukowych i innych;
 3. prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
 4. współpraca z innymi inspekcjami, administracją rządową i samorządową