Oddział Higieny Pracy

Kierownik Oddziału
Higieny Pracy

mgr inż. Anna Nikończuk

tel. 91 462 40 60 w. 104
e-mail: hp@wsse.szczecin.pl

Oddział Higieny Pracy
Dział Nadzoru Sanitarnego
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7
70 – 632 Szczecin
BUDYNEK „B”

 

Główne zadania Oddziału Higieny Pracy:
 • opracowywanie strategii nadzoru i kontroli zakładów pracy w zakresie higieny pracy;
 • prowadzenie oraz koordynowanie wykonywania na obszarze województwa zachodniopomorskiego czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:
  • higieny środowiska pracy;
  • utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego zakładów pracy;
  • warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
  • przestrzegania przez wprowadzających do obrotu oraz dalszych użytkowników substancji chemicznych i mieszanin przepisów obowiązujących w tym zakresie;
  • warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne;
  • przestrzegania przez wprowadzających do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej  ;
 • merytoryczny nadzór nad pracą komórek higieny pracy w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
 • przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w pierwszej i drugiej instancji w sprawach dotyczących warunków higieniczno – sanitarnych w środowisku pracy i chorób zawodowych;
 • opracowywanie ocen i analiz w zakresie środowiska pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe na potrzeby resortu, władz wojewódzkich i powiatowych;
 • współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Centralnym Biurem Śledczym, Policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska – w zakresie występujących zagrożeń w środowisku pracy i chorób zawodowych;
 • prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia w zakładach pracy.