Oddział Higieny Radiacyjnej

Kierownik Oddziału

Higieny Radiacyjnej

mgr inż. Agnieszka Lipińska

tel. 91 462 40 60 wew. 112
e-mail: hr@wsse.szczecin.pl

Do zadań Oddziału Higieny Radiacyjnej należy sprawowanie nadzoru i wykonywanie badań w zakresie higieny radiacyjnej,
a w szczególności:
 • wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru w zakresie ochrony pracowników i ludności przed polami elektromagnetycznymi o częstotliwości od 0 Hz
  do 300 GHz;
 • wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru związanego z ochroną pracownika, pacjenta i ludności przed promieniowaniem jonizującym;
 • opracowywanie projektów opinii i zgód na udzielenie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 33p i 33q ustawy Prawo atomowe;
 • opracowanie projektów zezwoleń na uruchamianie pracowni rentgenowskich oraz stosowanie aparatów rentgenowskich w celach medycznych o których mowa w art. 5
  ust. 4 ustawy Prawo atomowe;
 • opracowywanie projektów opinii, dotyczących dokumentacji projektowej pracowni rentgenowskich oraz opracowywanie projektów opinii, dotyczących inwestycji, w których występują źródła pól elektromagnetycznych o częstotliwości od O Hz do 300 GHz, w tym wspólnie z Oddziałem Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
 • realizacja zadań w przypadku zajścia zdarzenia radiacyjnego, zgodnie z ustawa – Prawo atomowe oraz wojewódzkim planem postępowania awaryjnego;
 • opracowywanie projektów poświadczeń radiologicznych świadectw eksportowych na wybrane produkty rolno-spożywcze do krajów nie należących do Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w pierwszej instancji oraz postępowaniem egzekucyjnym w zakresie higieny radiacyjnej;
 • analiza dokumentacji dot. instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne pod kątem higieny radiacyjnej przedkładanej zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie środowiska;
 • przyjmowanie powiadomień o wykonywaniu działalności związanej z narażeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3-14 ustawy Prawo atomowe oraz polegającej na wykonywaniu pracy w miejscach pracy, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 15 w/w ustawy, niepodlegających nadzorowi organów nadzoru górniczego.

 

Komunikat dotyczący wydłużenia uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U., poz. 695) wprowadzającej zmiany m.in. w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U., poz. 374 z późn. zm.), Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje, iż w wyniku powyższych zamian został przedłużony okres obowiązywania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, nadanych m.in. przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1792 z późn. zm.).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 15zzzzn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U., poz. 374 z późn. zm.), uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia, których ważność upływa:

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego – a więc od dnia 14 marca 2020 roku do dnia 20 marca 2020 roku,

albo

 • w okresie obowiązywania stanu epidemii – a więc od dnia 20 marca 2020 roku,

albo

 • w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu,

zachowują ważność przez okres kolejnych 9 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności.

 

Do pobrania: