Oddział Higieny Radiacyjnej

p.o. Kierownik Oddziału

Higieny Radiacyjnej

mgr inż. Agnieszka Lipińska

tel. 91 462 40 60 wew. 112
e-mail: hr@wsse.szczecin.pl

Do zadań Oddziału Higieny Radiacyjnej należy sprawowanie nadzoru i wykonywanie badań w zakresie higieny radiacyjnej,
a w szczególności:
 • wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru w zakresie ochrony pracowników i ludności przed polami elektromagnetycznymi o częstotliwości od 0 Hz
  do 300 GHz;
 • wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru związanego z ochroną pracownika, pacjenta i ludności przed promieniowaniem jonizującym;
 • opracowywanie projektów opinii i zgód na udzielenie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 33d i 33e ustawy Prawo atomowe;
 • opracowanie projektów zezwoleń na uruchamianie pracowni rentgenowskich oraz stosowanie aparatów rentgenowskich w celach medycznych o których mowa w art. 5
  ust. 4 ustawy Prawo atomowe;
 • opracowywanie projektów opinii, dotyczących dokumentacji projektowej pracowni rentgenowskich oraz opracowywanie projektów opinii, dotyczących inwestycji, w których występują źródła pól elektromagnetycznych o częstotliwości od O Hz do 300 GHz, w tym wspólnie z Oddziałem Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
 • realizacja zadań w przypadku zajścia zdarzenia radiacyjnego, zgodnie z ustawa – Prawo atomowe oraz wojewódzkim planem postępowania awaryjnego;
 • opracowywanie projektów poświadczeń radiologicznych świadectw eksportowych na wybrane produkty rolno-spożywcze do krajów nie należących do Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w pierwszej instancji oraz postępowaniem egzekucyjnym w zakresie higieny radiacyjnej;
 • analiza dokumentacji dot. instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne pod kątem higieny radiacyjnej przedkładanej zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie środowiska.
Do pobrania: