Baza danych urządzeń radiologicznych

Na podstawie art. 33k Ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe. Główny Inspektor Sanitarny prowadzi krajową bazę danych urządzeń radiologicznych. Informacje dotyczące urządzeń radiologicznych są zbierane i przekazywane  Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych. Szczegółowy sposób organizacji bazy danych oraz szczegółowy zakres informacji, które powinny się w niej znajdować  określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 59 poz.366).

Baza danych, prowadzona w wersji elektronicznej  składa się z dwóch rejestrów:
 • rejestru jednostek ochrony zdrowia,
 • rejestru urządzeń radiologicznych;
Rejestr jednostek ochrony zdrowia powinien zawierać następujące informacje:
 • nazwę jednostki ochrony zdrowia;
 • identyfikator jednostki ochrony zdrowia (REGON);
 • adres jednostki ochrony zdrowia, numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej;
 • imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej kierownika jednostki ochrony zdrowia.
Rejestr urządzeń radiologicznych dzieli się następujące kategorie urządzeń radiologicznych:
 • diagnostyczne aparaty rentgenowskie;
 • urządzenia radiologiczne stosowane w medycynie nuklearnej;
 • urządzenia radiologiczne stosowane w radioterapii;
Informacje dotyczące  diagnostycznego zestawu rentgenowskiego obejmują między innymi:
 1. charakterystykę zestawu uwzględniającą następujące dane:
  • przeznaczenie,
  • model lub typ,
  • kod identyfikacyjny,
  • nazwę wytwórcy i instalatora,
  • rok produkcji,
  • rok uruchomienia,
  • wykaz wyposażenia,
  • datę wykonania aktualnych testów specjalistycznych,
  • uwagi;
 2. charakterystykę lampy rentgenowskiej uwzględniającą następujące dane:
  • model lub typ,
  • filtrację własną lampy,
  • kod identyfikacyjny,
  • wielkość ogniska lub ognisk,
  • zakres napięć nominalnych,
  • rok produkcji;
 3. typ generatora wysokiego napięcia.
 4. W przypadku tomografu  komputerowego, poza informacjami wymienionymi w punktach 1-3  należy podać także:
  • minimalny czas akwizycji;
  • minimalną grubość warstw;
  • liczbę rzędów lub warstw;
  • typ strzykawki automatycznej.

 

Karta charakteryzująca urządzenie w radiologii i diagnostyce obrazowej   POBIERZ