Zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rtg / uruchamianie pracowni rtg

Wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich wymaga zezwolenia na podstawie ustawy Prawo atomowe.

Zezwolenie na uruchamianie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz uruchamianie pracowni stosujących takie aparaty wydaje właściwy terenowo, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.

Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem.

Zgodnie  z art. 123 ustawy Prawo atomowe – kierownik jednostki organizacyjnej, który bez wymaganego zezwolenia podejmuje działalność polegającą na stosowaniu źródeł promieniowania jonizującego podlega karze pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym popełnienie czynu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.