Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku

Kierownik Oddziału
Oddział Higieny Żywienia, Żywności
i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Krystyna Szołomicka

tel. 91 462 40 60 w. 156
fax. 91 462 40 60
e-mail: hzzipu@wsse.szczecin.pl

Główne zadania:
  • Określenie kierunków oraz koordynowanie działalności w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz jakością żywienia.
  • Przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym drugiej instancji w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku.
  • Rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji konsumentów.
  • Koordynowanie działań w ramach Krajowego System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) na terenie województwa.
  • Koordynowanie działań związanych z oceną stopnia wdrażania i skuteczności systemu HACCP w zakładach żywnościowo-żywieniowych.
  • Współpraca z innymi służbami kontrolnymi i organizacjami samorządowymi w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  • Prowadzenie edukacji społeczeństwa w kierunku umacniania i kształtowania właściwych postaw oraz zachowań prozdrowotnych, poszerzania wiedzy o żywności oraz propagowania zasad racjonalnego żywienia.