Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Kierownik Oddziału
Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Agnieszka Grzegorek

tel. 91 462 40 60 wew. 167
e-mail: nz@wsse.szczecin.pl

Sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ma na celu zapewnienie na etapie planowania zagospodarowania przestrzennego oraz planowania i realizacji inwestycji właściwego stanu sanitarno - zdrowotnego w obiektach, w taki sposób, aby w trakcie eksploatacji nie powodowały one zagrożenia i uciążliwości dla ludzi.

Zadania realizowane przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, w dziedzinie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego to w szczególności:
 • Uzgadnianie wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego dotyczącej spełnienia wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących), w sposób inny niż określony w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - 2 ust. 2 lub ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Uzgadnianie wskazań ekspertyzy technicznej właściwego instytutu badawczego albo rzeczoznawcy budowlanego dotyczącej spełnienia wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących budowli rolniczych), w sposób inny niż określony w tym rozporządzeniu - 2a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie;
 • Wydawanie opinii w sprawie pomniejszenia wymaganych odległości miejsc gromadzenia odpadów stałych, od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, od granicy działki budowlanej oraz od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych (w przypadku przebudowy istniejącej zabudowy) - § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Uzgadnianie (na wniosek właściwego organu do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) odległości pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i innych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych i od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - § 36 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Uzgadnianie ekspertyzy technicznej zawierającej wskazania odnośnie odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi - § 36 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Wydawanie zgody w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy w Szczecinie na zastosowanie wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, w pomieszczeniach stałej pracy - § 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Wydawanie zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz pomieszczeń pracy - § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Wydawanie zgody w porozumieniu z Okręgowym Inspektorem Pracy w Szczecinie na usytuowanie pomieszczeń produkcyjnych, handlowych, usługowych, gastronomicznych lub obsługi pasażerów, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, poniżej poziomu terenu przy budynku - § 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Zatwierdzanie projektów ochrony radiologicznej - projektu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji, dla pracowni i gabinetów rentgenowskich - § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi;
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych - art. 32 i art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych - art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Wydawanie zgody na zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 • Wydawanie opinii o dopuszczeniu statków do eksploatacji pod względem wymagań sanitarnych, wymaganej przy ubieganiu się o uzyskanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej oraz świadectwa zdolności żeglugowej - art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 34k ust. 1pkt 4 lit. b ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;
 • Wydawanie zgody na lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi - § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 • Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - art. 11 pkt 5 lit. k oraz art. 17 pkt 6 lit. a tiret 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Uzgadnianie i opiniowanie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - art. 48 ust. 1, art. 53, art. 54 ust. 1, w związku z art. 58 ust.1 pkt 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 2, art. 70 ust. 1 pkt 2, art. 77 ust. 1 pkt 2, art. 90 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiko;