Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 18-24 listopad 2019 r.

with Brak komentarzy

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 18-24 listopad 2019 r.

World Antibiotic Awareness Week 2019

W dniach 18-24 listopada obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization).

Jego obchody przypadają na jesienny okres infekcyjny, kiedy to szczególną uwagę należy zwracać na racjonalne stosowanie antybiotyków. Obchody Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach mają także wspierać przekaz Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach (EDWA) obchodzonego 18 listopada.

W 2019 r., podobnie jak w latach ubiegłych, głównym tematem jest propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa jak i profesjonalistów medycznych.

Antybiotyki, są lekami mającymi zdolność zabijania bakterii lub hamowania ich wzrostu w celu leczenia zakażeń u ludzi, zwierząt niekiedy roślin. Antybiotyki są lekami do leczenia zakażeń bakteryjnych, nie leczą chorób wirusowych takich jak grypa, czy przeziębienie. Istnieje ponad 15 różnych klas antybiotyków ponieważ nie wszystkie antybiotyki działają na wszystkie bakterie.

W przypadku niewłaściwego stosowania antybiotyków wzrasta prawdopodobieństwo wytworzenia przez bakterie mechanizmów antybiotykooporności, w wyniku czego antybiotyki nie są skuteczne.

Antybiotykooporność jest naturalnym zjawiskiem powstającym w wyniku zmian w materiale genetycznym bakterii (mutacje, pozyskiwanie obcego DNA). Takie antybiotykooporne bakterie mogą rozprzestrzeniać się i wywoływać zakażenia u osób, które dotychczas nie przyjmowały żadnych antybiotyków.

Leczenie zakażeń wywoływanych przez bakterie antybiotykooporne stanowi duże wyzwanie dla współczesnej medycyny bowiem dotychczas stosowane terapie antybiotykowe przestają być skuteczne, a nawet brak jest alternatywnych sposobów leczenia, co również zwiększa ryzyko powikłań i zgonu pacjenta. Aktualnie szczególne znaczenie we współczesnej epidemiologii szpitalnej odgrywają pałeczki jelitowe Enterobacterales wytwarzające karbapenemazy (CPE- ang. Carbapenemase Producing Enterobacterales) czyli enzymy hydrolizujące karbapenemy i wszystkie pozostałe grupy antybiotyków beta-laktamowych.

Ponadto obserwuje się wzrost zakażeń szczepami toksynotwórczymi Clostridioides difficile odpowiadającymi za biegunkę poantybiotykową pacjentów, co świadczy o narastaniu problemu lekooporności w środowisku, nie tylko szpitalnym. Od czasu odkrycia i wprowadzenia antybiotyków zwiększa się liczba patogenów, które wykształciły oporność, wypracowując skuteczne mechanizmy obrony. Ponieważ skala oporności wzrasta, a w ostatnich latach odkryto i wprowadzono do obrotu niewiele nowych antybiotyków, problem antybiotykooporności stał się poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może polegać na:

Stosowaniu antybiotyków z niewłaściwych powodów: w przypadku przeziębienia lub grypy, których przyczyną są wirusy. W takich przypadkach stan chorego nie poprawia się pod wpływem przyjmowania antybiotyku: antybiotyki nie obniżają gorączki ani nie łagodzą objawów, np. kataru.

Nieprawidłowym stosowaniu antybiotyków: na skutek skracania czasu leczenia, obniżania dawki, nieprzestrzegania właściwej częstości dawkowania (przyjmowanie leku raz na dobę zamiast, zgodnie z zaleceniami, 2 do 3 razy na dobę) stężenie leku w organizmie będzie niewystarczające, bakterie przeżyją i mogą stać się oporne. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza, co do sposobu, dawki i czasu trwania przyjmowania antybiotyków.

Co może zrobić każdy z nas:

  • Bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza w stosowaniu antybiotyków.
  • Szczepić się! Zapobiegać zakażeniom poprzez szczepienia.
  • Regularnie myć ręce oraz edukować w tym zakresie dzieci.
  • Stosować antybiotyki wyłącznie na podstawie recepty, nie używać pozostałości z poprzedniej kuracji, ani antybiotyków nabytych bez recepty.
  • Zapytać farmaceutę co zrobić z niewykorzystanym lekiem.