Zalecenia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla szpitali woj. zachodniopomorskiego w związku z zagrożeniem wystąpienia zachorowań na odrę

with Brak komentarzy
Zalecenia Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie dla szpitali woj. zachodniopomorskiego w związku z zagrożeniem wystąpienia zachorowań na odrę

 

Sporządzone na podstawie zaleceń ACIP dostępnych na stronie internetowej:

Jedyną skuteczną metodą zapobiegania odrze jest uodpornienie dwoma dawkami szczepionki przeciwko odrze.

W przypadku podejrzenia/potwierdzenia odry u osoby przebywającej w podmiocie leczniczym  zaleca się:

 • zgłaszanie podejrzenia/potwierdzenia odry do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (przypomina się że obowiązek podejrzenia/potwierdzenia zachorowań na choroby zakaźne wynika z przepisów art. 27 ust.1 ustawy dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi);
 • ścisłe przestrzeganie procedur zapobiegających szerzeniu się zakażeń drogą kropelkową obowiązujących w szpitalu za szczególnym uwzględnieniem:
 • stosowania przez chorego maseczki na twarz (minimum stosowanie jednorazowej maseczki chirurgicznej);
 • jak najszybszego odizolowania celem ograniczenia do minimum kontaktów z chorym;
 • skierowania do opieki nad chorym jedynie pracowników, których uznano za uodpornionych przeciwko odrze (dwie dawki udokumentowanych szczepień przeciwko odrze);
 • stosowania maseczek ochronnych z filtrem (np. N95 lub o podobnej skuteczności) przez wszystkich pracowników kontaktujących się z chorym;
 • przeprowadzenia dezynfekcji powierzchni zabrudzonych wydzielinami lub wydalinami osoby chorej środkiem dezynfekcyjnym o spektrum wirusobójczym. Pomieszczenia i wyposażenie sali gdzie przebywał chory po  udzieleniu świadczenia zdrowotnego nie wymagają szczególnych zabiegów dekontaminacyjnych.

 Ponadto zaleca się:

 • u wszystkich osób z kontaktu z chorym na odrę jak najszybciej ocenić dowody odporności na odrę;
 • po kontakcie z chorym na odrę nieuodpornione osoby zaszczepić w ciągu 72 godzin szczepionką przeciwko odrze;
 • osoby, które miały lub mogły mieć styczność z osobą chorą na odrę, a nie chorowały wcześniej na odrę i nie były przeciw odrze szczepione (lub nie pamiętają, czy były szczepione lub czy chorowały) powinny zostać poinformowane o możliwości wystąpienia u nich zachorowania na odrę w terminie 9-14 dni, liczonym od chwili styczności z osobą chorą oraz o konieczności skontaktowania się z lekarzem sprawującym nad nimi opiekę w celu rozważenia zastosowania wobec nich działań zapobiegawczych (np. zakwalifikowania do szczepienia przeciw odrze, w uzasadnionych przypadkach odsunięcia od pracy na czas wylęgania choroby tj. 14 dni).

Należy podkreślić, że ww. działania mogą być nieskuteczne, ponieważ do zakażeń może dochodzić przed rozpoznaniem choroby. Zakaźność utrzymuje się przez 4 dni przed pojawieniem się wysypki oraz przez 4 dni po jej wystąpieniu. Osoby z kontaktu z chorym, u których pojawią się objawy wskazujące na odrę, należy izolować.

Jednocześnie w związku z możliwością wystąpienia zachorowań na odrę zaleca się sprawdzić status uodpornienia przeciwko odrze wszystkich pracowników szpitala.

Przypomina się również iż przepisy odnoszące się do szczepień pracowniczych realizowane są w oparciu o aktualny Program Szczepień Ochronnych na 2019 rok ( Dz. Urz. MZ z 2018 r. poz.104)

W świetle powyższego szczepienia pracownicze są finansowane w całości przez pracodawców z wyjątkiem szczepień przeciw WZW typu B pracowników wykonujących zawody medyczne, które finansowane są ze środków publicznych. Szczepienia pracownicze określone są w:

 • rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 03 stycznia 2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. poz. 40);
 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. poz. 706 oraz z 2008r poz. 288).