Zalecenie ZPWIS w Szczecinie

with Brak komentarzy

Zalecenie ZPWIS w Szczecinie

Zalecenie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Szczecinie
w związku z Apelem Głównego Inspektora Sanitarnego,
aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu
do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich

 

Na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. (Dz.U. 2019.59.tj) Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, działając z upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego, zaleca rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci zaniechanie udziału osób młodych w innych, stanowiących alternatywę dla zajęć lekcyjnych w szkołach, GRUPOWYCH spotkaniach, inicjatywach, wydarzeniach, przedsięwzięciach, „półkoloniach” („prozdrowotnych”, „edukacyjnych”), które proponowane są m.in. na portalach społecznościowych.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych decyzją Ministra Edukacji Narodowej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od 12-ego do 25-ego marca br. wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i nie ma na celu nakłaniania młodych osób do odbywania spotkań i gromadzenia się w inny sposób.

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie zaleca organizatorom wszystkich grupowych przedsięwzięć odwołanie ich i odroczenie w czasie.

Wszystkim, a zwłaszcza osobom w podeszłym wieku zaleca się unikanie zbiorowisk ludzkich.

 

Pouczenie:

Niestosowanie się do zalecenia może stanowić przesłankę do odpowiedzialności za wykroczenie, o którym mowa w art. 38ust. 1  ustawy  z dnia 14 marca 1985 r. (Dz.U. 2019.59) tj. Kto utrudnia lub udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze aresztu do 30 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

 

Do pobrania:

- Zalecenie (plik PDF)