Zgłaszanie chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów oraz biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej

with Brak komentarzy

Zgłaszanie chorób zakaźnych, zakażeń, zgonów oraz biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje o zmianach w przepisach dotyczących zgłaszalności do Państwowej Inspekcji Sanitarnej chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych.

Zmiany dotyczą:
  1. Rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. z 2019 poz. 2430).
  2. Rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2465).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  • Obowiązkiem zgłaszania objęte są wszystkie choroby zakaźne, zakażenia oraz zgony z ich powodu, a także biologiczne czynniki chorobotwórcze wykazane w załącznikach do ww. rozporządzeń.
  • Zgłoszenia w postaci elektronicznej bądź papierowej powinny być dokonywane niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (art. 27 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi U. z 2019 r., poz. 2182).
  • W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej szczególnie niebezpiecznej wskazanej w części I załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2430) pierwsze, niezwłoczne zgłoszenie dokonywane jest telefonicznie oraz wymaga potwierdzenia (w postaci elektronicznej bądź papierowej) nie później niż w ciągu 24 godzin od jego dokonania (art. 28 ust. 4 ww. ustawy oraz § 6 pkt. 3 ww. rozporządzenia).
  • Zgłoszenia należy przekazywać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu (PPIS) właściwemu dla miejsca podejrzenia/rozpoznania choroby zakaźnej lub stwierdzenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, z wyjątkiem zgłoszeń elektronicznych z wykorzystaniem Systemu Monitorowania Zagrożeń lub posiadanego przez podmiot leczniczy systemu teleinformatycznego, które należy kierować do PPIS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta.